ونگر: آرسنال با سه مدافع فصل جديد را آغاز ميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آرسن ونگر، مربي آرسنال ميگويد كه تيمش در فصل آينده ليگ برتر تعيير تاكتيك ميدهد و همچون همشــهري آبيپوش خود چلســي با ســه مدافع به ميدان مــيرود. بعد از ورود الكســاندر الكازت – بازيكني كــه با قرارداد 52/7 ميليــون پوندي از ليون بــه خط حمله آرســناليها اضافــه شــد - حــاال همه ميخواهند ببينند كه ونگر با چه تاكتيكي قصد دارد بازي كنــد و او هم اعالم كرد فصل آينده تيمش را با سيستم 3-4-3 به ميدان ميفرستد، همان سيستمي كه در پايــان فصل اخير منجر به موفقيت و جبران ناكاميهاي ابتداي فصل توپچيها و قهرمانــي آنهــا در جام حذفي شــد. آرسناليها در اولين بازي دوستانه پيش فصلشــان برابر اف سي سيدني استراليا به ميدان ميرونــد و ونگر قصد دارد در اين تيم اســتارت اســتفاده از سيســتم جديد را بزند، سيستمي كه با آن آرسنال 9 بازي از 10 بازي آخر فصل گذشتهاش از جمله فينال جام حذفي انگليس را برد.

ونگــر در ســيدني بــه خبرنگاران گفت: «ما سيستمهاي فراواني را امتحان خواهيم كــرد. در حال حاضر و در پيش فصل ما به شيوه بازي كه در پايان فصل گذشــته داشــتيم ادامه خواهيم داد. در برخــي بازيها ما با چهــار مدافع بازي خواهيم كــرد و در برخي ديگر با ســه مدافع اما در ابتداي فصل قطعا كارمان را با سه مدافع آغاز خواهيم كرد.»

با سه مدافع شــدن آرسنال، خريد جديد آرســنال، سئاد كوالســيناچ كه پســت تخصصــياش دفاع چپ اســت ميتوانــد بهعنوان بــال چپ به حمالت اضافه شــود. در سمت راست هم هكتور بيرني كه همراه با آرســنال به ســيدني سفر نكرده اســت ميتواند اين نقش را ايفا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.