پاري سنژرمن خواهان مانگاال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پاري سنژرمن بهصورت جدي در انديشه خريدن الياكيم مانگاال، مدافع منچسترســيتي اســت. به گفته منابع نزديك به سيتي، مانگاال 62ســاله بازيكن مازاد باشــگاه شناخته شده اســت. او در ســال 2014 با مبلغ 32 ميليون پوند به ســيتي پيوســت و اين باشگاه تنها به فكــر فروش دايمي او اســت و قصد ندارد او را قــرض بدهد. پياسجي بــه دنبال جذب يك مدافع مياني چهارم براي تيم اســت ولي آنها نميخواهند مبلغ قابل توجهي صرف خريد اين بازيكن تيم ملي فرانسه كنند و ترجيح ميدهند او را ابتــدا قرض بگيرند. آنترو هنريكه از زماني كه مدير ورزشــي پياسجي شده، مانع خريد چندين بازيكن، از جمله پير امريك اوباميانگ شــده، چرا كه به اعتقاد او آنها ارزش خريد را ندارند. پياسجي اولين خريد تابستاني خود را با انتقال يوري برشيش از رئال سوسيداد انجام داد و اين مدافع چپ جانشين ماكسول شد كه از فوتبال كنارهگيري كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.