رم نايينگوالن را نميفروشد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

رم قصــد فــروش راجــا نايينگــوالن را ندارد. اين در حالي اســت كه اينتر، چلســي و منچستريونايتد به خريد او عالقه دارند. رم به او پيشنهاد قراردادي به ارزش 5 ميليون يورو در سال را داده است تا او را نگه دارد.

اين هافبك سال گذشته پيشنهاد چلسي را رد كرد و گفت كــه چون هواي لندن بيش از حد ابري اســت، به اين شهر نميرود. به اين ترتيب احتمال حضور او در تيمهاي منچستري هم بسيار پايين است.

اكنون كه لوچانو اسپالتي، مربي سابق رم هدايت اينتر را به دســت گرفته، به سراغ اين بازيكن ســابقش آمده است. از سوي ديگر، رم به نايينگوالن قرارداد جديدي پيشنهاد داده كه طبق آن، دســتمزد او با پاداشها به 5 ميليون يورو در ســال خواهد رسيد. حتي اگر دو طرف به توافق نرسند هم نايينگوالن در رم ميماند، چرا كه تا سال 2020 با اين تيم قرارداد دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.