رونالدو برابر بارسا بازي نميكند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

طرفداران فوتبــال ميتوانند بازي رئــال مادريــد و بارســلونا را در جــام قهرمانان بينالمللي تماشا كنند. بارسلونا مثلث خط حمله ،)MSN( متشكل از ليونل مســي، لوييس سوارس و نيمار را به اين مســابقات ميبرد اما كريســتيانو رونالدو در اين مســابقات حضور نخواهد داشــت. به ايــن ترتيــب، طرفــداران آمريكايي نميتوانند بــازي رونالدو را از نزديك ببينند. رئال مادريد اســامي 26 نفر براي تور آمريكاي خود را اعالم كرده و رونالــدو كه چهار بــار فاتح توپ طال شــده اســت، غايب اين تيم است. البته انتظــار ميرفت كه او در اين مســابقات حضور پيــدا نكند. رونالدو 23ســاله در مسابقات جام كنفدراسيونها در روسيه حضور داشــت، هرچند كه پيش از بازي ردهبندي تيم ملي پرتغــال، رقابتها را تــرك كرد تا به دوقلوهــاي تازه به دنيا آمدهاش ســر بزند. او فصل پيش كمك كرد كــه مادريد قهرمــان الليگا و ليگ قهرمانان شود. تيم زينالدين زيدان اين مسابقات را با بازي برابر منچستريونايتد شــروع خواهد كرد. آنها البته ستارههاي بســياري را در اختيار دارنــد، از جمله گرث بيل، كريم بنزما، توني كروس؛ لوكا مودريچ، ايســكو، مارسلو و تئو ارناندس، خريد جديد تيم. آلوارو موراتا هم در تيم حضور دارد، هرچند كه شايعات گسترده حاكي از جدايي قريبالوقوع اوست.

خبرهاي زيــادي از انتقال موراتا به منچســتريونايتد به گوش ميرسيد اما آنها روملو لوكاكــو را از اورتون خريدند. اكنــون گفته ميشــود چلســي مقصد احتمالــي موراتــا خواهد بــود. مادريد رونالــدو را ندارد اما بارســلونا مســي، ســوارس و نيمار را به آمريكا برده است. مسي كه سرانجام قراردادش را با بارسلونا تمديــد كرد، بازيكن اصلي تيم ارنســتو والورده خواهد بود.

والــورده بازيكنانــي ماننــد خاوير ماسچرانو، آندرس اينيستا، جرارد پيكه، ايــوان راكيتيــچ و آردا تــوران را هم با خود به آمريكا برده اســت. البته مارك آندرهتر اشتگن كه با آلمان قهرمان جام كنفدراســيونها شــد در فهرست بارسا حضور ندارد. بارســلونا در اين مسابقات ابتدا به مصاف يوونتــوس خواهد رفت. قرار اســت آنها با رئال مادريد هم بازي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.