مانداندا‌به‌مارسي‌برگشت

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اســتيو مانداندا كريســتال پاالس را ترك كرد و به المپيك مارســي، تيم سابقش برگشــت. اين بازيكن تيم ملي فرانســه در تابســتان 2016 به پاالس رفــت و 10 بازي براي ايــن تيم انجام داد، ولي در نوامبر از ناحيه زانو مصدوم شد. وين هنسي، دروازهبان تيم ملي ولز در نهايت دروازهبان اصلي پاالس شد، و فرانك ديبوئر، مربي جديد اين تيم هم به مانداندا اجازه داده كه به تيم سابقش برگــردد. در بيانيهاي كه در وبســايت كريســتال پاالس درج شده آمده است: «همه در باشــگاه ميخواهند از استيو بــراي تالشهايش تشــكر كنند و براي او در آينــده بهترين آرزوها را داشــته باشند.»

ماندانــدا فوتبالــش را در لوهــاور آغاز كرد. او ســپس در تابستان 2007 راهي مارسي شــد. او ابتدا يك فصل را بهصورت قرضي در اين تيم بازي كرد و سپس قراردادي دايمي با آنها امضا كرد و تا سال 2016 در اين تيم ماند. مانداندا پيش از آنكه به پــاالس برود، دو فصل بهعنــوان بهترين دروازهبــان ليگ يك فرانسه برگزيده شــد. مانداندا 23ساله 24 بازي ملي هم در كارنامه خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.