زالتان‌قراردادي‌جديد‌با‌منچستريونايتد‌امضا‌مي‌كند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

زالتــان ابراهيموويــچ زودتــر از انتظارات به مياديــن برميگردد. انتظار ميرود منچستريونايتد قرارداد جديدي با او امضا كند. ايبرای 53ســاله در ماه آوريــل و در جريان بازي بــا اندرلخت دچار آســيب جدي از ناحيه زانو شد و انتظــار نميرفت زودتر از ســال 2018 آماده شــود. حتي گفته ميشد ممكن اســت فوتبال او به پايان رسيده باشد و منچستريونايتد هم رسما اعالم كرد كه قراردادش را تمديد نخواهد كرد.

با اين حال، ايبرا در چشــاير مانده و در مجتمــع تمرينــي كارينگتــون منچســتريونايتد تمريــن ميكنــد تا آمادگياش را به دست بياورد.

كادر پزشــكي يونايتد از ســرعت بهبودي او شــگفتزده شــده و انتظار مــيرود كــه ژوزه مورينيو بــا بهترين گلزن فصل قبل تيمش، پس از بهبودي، قــراردادي جديد تا پايــان فصل امضا كند. اين مهاجم ســابق پاري سنژرمن فيزيوتــراپ مخصوص خود را دارد كه با كادر پزشــكي يونايتد همكاري ميكند. او بهويژه به اين دليل دوست دارد زودتر به ميادين برگردد كه منچســتريونايتد روملو لوكاكو را خريده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.