بوژ:‌دورتموند‌مراقب‌گوتزه‌خواهد‌بود

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

پيتر بوژ، مربي بوروســيا دورتموند گفتــه كه آنها با دقت مراقب ماريو گوتزه خواهند بود و از او در بازي پنجشنبه برابر اسن اســتفاده نخواهند كرد. گوتزه ماهها به دليــل يك اختــالل متابوليك دور از ميادين بود ولي جمعــه هفته پيش بود كه به تمرينات تيم بازگشت. اين بازيكن 52ســاله آخرين بار در ژانويه در جريان تســاوي در خانه ماينس براي دورتموند بازي كــرده بود و يك مــاه بعد بود كه مشخص شــد مبتال به بيماري است كه باعث خستگي زودرس ميشود.

پــس از گزارشهاي اخيــر درباره اينكه او به آمادگي كامل بازگشته است، خود اين بازيكن در اينســتاگرام نوشت: «در ماههاي اخير درمان موفقي داشتهام و اكنون روي فرم هستم.»

بوژ ميگويد: «ما بايد مراقب باشيم. او بازيكنــي فوقالعاده اســت اما مدتها بيمــار بوده اســت و پنج ماه اســت كه تمرين نكرده است. هنوز خيلي زود است كه او به ميادين برگردد.»

ميشــاييل زورك، مديــر ورزشــي دورتموند هــم گفت كه گوتــزه نياز به زمان دارد: «اما حــس اوليه از حضور او واقعا خوب است. ما براي چند ماه آينده اميدواريم.»

بوژ گفته باور دارد كه شايعات درباره آينده پير امريك اوباميانگ تا پايان پنجره نقل و انتقاالت چين ادامه خواهد داشت. اوباميانگ مورد توجه تيانجين كوانجيان است و گفته ميشود كه ميالن و چلسي هــم او را ميخواهنــد. بوز گفتــه: «اوبا اينجاســت و با ما تمريــن ميكند. اين چيزي است كه مهم است اما روشن است كه شايعات تا انتهاي آگوست ادامه دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.