چلسي‌در‌آستانه‌خريد‌دانيلو

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

چلسي، قهرمان ليگ برتر در آستانه خريد دانيلو، مدافع راســت رئال مادريد اســت. پيشتر گفته ميشــد يوونتوس بيشترين بخت را براي خريد اين بازيكن برزيلي دارد اما اكنون رسانههاي برزيلي نوشتهاند كه چلسي بخت بيشتري يافته است و غرب لندن، مقصد احتمالي اين بازيكن خواهد بود.

رســانه ‪UOL Esporte‬ اعــالم كرده كه انتظار ميرود چلســي و رئال مادريد بر سر انتقال اين بازيكن 52ساله با مبلغ 31 ميليون يورو به توافق برسند. او در سال 2015 با قيمت 31/5 ميليون يورو به رئال پيوســت و 56 بازي براي اين تيم انجام داد و سه گل هم زد.

دانيلــو در اردوي پيشفصل رئال مادريــد در آمريكا حضور دارد. با وجود آنكه او ذخيره دني كارواخال به شــمار ميآيد، تمايل داشــت كه در باشــگاه مادريدي بماند و براي رسيدن به جايگاه ثابــت بجنگد، هرچند كه اكنون نظرش عوض شده است.

رئــال مادريــد در فصــل -2018 2017 در شــش رقابــت حضور خواهد داشــت و زينالدين زيدان نميخواهد ايــن بازيكن ســابق پورتو را از دســت بدهــد. زيدان حرفهاي بــودن دانيلو را بســيار ميستايد. از سوي ديگر، چلسي توانســته او را متقاعد كنــد كه رئال را ترك كند. رسانه برزيلي اعالم كرده كه نمايندگان دانيلــو در روزهاي آينده به اروپا و غرب لندن خواهند رفت تا انتقال او را به چلسي قطعي كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.