هفتمين‌معامله‌ بايرن‌و‌رئال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

معموال انتقال بازيكنان بين مادريد و مونيخ به سختي صورت ميگيرد و خامس رودريگس يكي از كســاني اســت كه در فهرست اين انتقالها قرار گرفته. نخستين انتقال ميان دو غــول اروپايي پل برايتنر است كه در فصل 1974-1975 از بايرن به رئال آمد.

در فصل 1996-1997 هم زي روبرتو از بايرن به رئال منتقل شد. مصدوميتها روي عملكــرد اين برزيلي در اســپانيا اثر گذاشت و او دوباره به باواريا برگشت. آرين روبن در آستانه فصل 2009-2010 با 24 ميليون يورو به بايرن رفت.

دو خريد بعــدي دوران متفاوتي در مادريد داشــتند: اول هميــت آلتينتوپ نتوانست كاري براي تيم ژوزه مورينيو كند اما توني كروس از ســه سال پيش كه به رئال رفته فوقالعاده بوده. آخرين بازيكني كه از رئال بــه بايرن رفتــه البته قبل از خامس، ژابي آلونسو بود و اين بازيساز كه افتخارات زيادي در آلمان داشــت، دو ماه قبل بازنشسته شد.

عالوه بر آن، يــوپ هاينكس و كارلو آنچلوتي در هــر دو تيم مربيگري كردند. مربي آلماني در هــر دو تيم قهرمان اروپا شــده اما مربي ايتاليايي كه الدســيما را براي رئال به ارمغــان آورد، در يك فصل حضور در بايــرن از يكچهارمنهايي عبور نكرده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.