بازي‌مقابل‌رئال‌

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خامس رودريگــس ميتواند در فوريه پيش رو يعني كمتــر از هفت ماه ديگر به ســانتياگو برنابئو برگردد اگــر بايرنمونيخ در يكهشــتمنهايي ليگ قهرمانان به رئال مادريد بخورد. در قراردادهاي قرضي داخل ليگها يــك «بند ترس» وجــود دارد كه بازيكنان را از بازي مقابل تيم اصلي شــان منع ميكند اما يوفا اجازه چنين توافقي را نميدهد.

ماركا گزارش داده رئال هيچ تالشــي براي فرار از اين قانون نخواهد كرد و اگر دو تيم به هــم بخورند، خامس ميتواند مقابل رئال بازي كند. احتمــال رويارويي اين دو تيم در مرحله گروهي وجود ندارد چون دو تيم قهرمان ليگ داخلي شده و در سيد يك قرار ميگيرند.

پيش از ايــن بازيكناني كه به صورت قرضــي به تيم ديگــري رفتهاند تيم اصلي خود را شــكار كردهانــد. مهمتريــن آنها فرناندو مورينتس كــه در يكچهارمنهايي ليــگ قهرمانان برابر رئــال مادريد دو گل براي موناكو زد. چلســي هم در نيمهنهايي فصل 2013-2014 ليــگ قهرمانان طعم تلخ درخشش بازيكن قرضي خود را چشيد وقتي تيبــو كورتوآ از عوامــل مهم صعود اتلتيكومادريد به فينال شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.