خامس:‌فقط‌ مي‌توانم‌تشكر‌كنم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خامــس رودريگــس كه حاال ديگــر بازيكن بايرنمونيخ محسوب ميشود، سهشنبه شب فرصــت پيدا كرد تا با هواداران رئال مادريد خداحافظي كند.

هافبك هجومي كلمبيايي با انتشــار ويدئويــي از بهترين لحظاتــش در رئــال مادريد از هــواداران اين تيم در سراســر جهان تشكر كرد.

خامــس نوشــت: «مادريديهاي عزيز، متشكرم بــه خاطــر تمــام لحظــات فوقالعــادهاي كه در اين ســه ســال عالي برايم ايجاد كرديد. خوشــحالم كه توانســتم اين پيراهــن را به تــن كنم و مايه افتخارم بود. حاال فقط ميتوانم تشــكر كنم بــه خاطــر تمام عشــقتان كه بهترين تجربهها را داشتم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.