پيكان شايد تيمي متفاوت از فصل گذشته

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پيكان تهران با هدايت مجيد جاللي فصل موفقي را ســپري كرد و توانست نتايج خوبي كسب كند، هر چند اين تيم براي كســب سهميه هم شانس داشت اما ادامه حضور پيكان در ليگ برتر آن هم در ردههاي باالي جدول، نشــان ميداد كه جاللي حسابي روي تيمــش كار كرده بود و با برنامه در ليگ شــانزدهم حاضر شده بود.

پيكان كه سالهاي گذشته را به شكل آسانسوري در ليــگ برتر و ليگ يك در رفــت و آمد بود، فصل گذشــته را با وجود كســب هيچ عنواني، با اقتدار به پايان رساند. اين باعث شد تا مجيد جاللي باز هم به فكر ادامه كار با پيكان بيفتد و البته مسووالن پيكان هم بدشــان نميآمد، مجددا تيمشان را به آقا معلم فوتبال بســپارند. اين تيم بعداز مشخص شدن كادر فنياش خيلي زود كارش را شروع كرد تا خود را بهتر از گذشــته براي ليگ برتر آمــاده كند. جاللي خيلي زود بازيكنان مورد نظر را جذب كرد و با وجود جدايي برخي از بازيكنان اين تيم، او توانست جاي بازيكنان رفته را به خوبي پر كند.

پيكانيهــا تا كنــون دو بــازي تداركاتي هم با تيمهــاي ليگ برتري برگزار كردند كه جاللي در اين دو بازي بازيكنان زيادي را به ميدان فرســتاد و اين نشان ميدهد كه او به دنبال يك تركيب ايدهآل براي فصل پيش رو است.

مجيد جاللي كه در اصفهان به مصاف ســپاهان رفته بود، سعي كرد به بازيكنان اصلي خود استراحت دهد و بيشــتر بازيكنان جوان خــود را در اين ديدار دوســتانه محك زد؛ البتــه بازيكنانــي نظير مهران موســوي و بختيار رحماني هم از ابتدا در اين ديدار دوستانه توسط سرمربي پيكان در تركيب اصلي قرار گرفتند، تا با تركيب و سيستم مورد استفاده تيم آشنا شــوند و هر چه بيشــتر با نحوه بازي پيكانيها آشنا شوند و در ديدار با سياه جامگان باز هم همان كار را تقريبا تكرار كرد كه نشان ميدهد او همچنان به فكر جوانان است و از آنها بهره ميبرد. همانطور كه گفته شــد مجيد جاللي كه فصل گذشته نتايج درخشاني همراه با پيكان كســب كرد، در فكر تكرار نتايج سال گذشــته عليرغم از دست دادن دو مهره كليدي خود يعني گادوين منشا و سيامك نعمتي است. آنها فصل قبل را با رتبه ششــم تمام كردنــد و فصل جديد در آرزوي تكــرار نتايج فصل قبــل و حتي نتايجي بهتر و كسب سهميه آســيايي هستند. به همين خاطر به احتمال زيــاد در فصل پيش رو بــا پيكاني متفاوت روبهرو خواهيم بود وبه نظر ميرســد تيمهاي مدعي بايد حساب ويژهاي روي تيم آقا معلم باز كنند. تيمي كه عالوه بر داشتن بازيكنان باتجربهاي مثل رحمان احمدي، بختيار رحمانــي ...و از وجود جوانان هم به خوبي بهره ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.