فخرالديني: خودم را مديون بوناچيچ ميدانم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ميالد فخرالديني مدافع - هافبك تيم گســترش فوالد از مشكالتي كه برايش پيش آمــده و ممنوعالخروج شــده به شدت ناراحت اســت. او به شدت از مسووالن باشــگاه استقالل گاليــه دارد. فخرالدينــي ميگويد: 700« ميليون تومان از استقالل طلب دارم و االن هم به خاطر ماليات پولي كه نگرفتهام، ممنوعالخروج شــدهام. پرداخت ماليات برعهده بازيكن است اما استقالل بايد 700 ميليون تومانم را بدهــد تــا بتوانم بخشــي از آن را بهعنوان ماليات پرداخت كنم. چندين بار تالش كــردم كه پولم را بگيرم. از راههاي مختلف به مســووالن باشگاه استقالل پيغام فرستادم و يكي دو بار هم به اين باشــگاه رفتم اما متاسفانه انــگار نه انــگار كه مــن بازيكن آنها بودم و برايشــان زحمت كشيدم. اين كارها خيلي بد اســت.»فخرالديني به همين دليل به تركيه نرفت و در تبريز تمريناتش را ادامه داد. البته دور بودن از تمرينات گروهي ميتواند مشكالتي را برايش به وجــود آورد. « به لحاظ بدني عقب نيستم چون عباس آقايي بــه همراه من در تبريز ماند و شــب و روز بــا يكديگــر كار كرديــم. فكر نميكنم از اين جهت مشكلي داشته باشــم.» او هنوز از استقالل شكايت نكرده اســت. «من واقعا دوست ندارم از استقالل شكايت كنم، چون بهنظرم كار خوبي نيســت. البته فكر ميكنم باشــگاه اســتقالل هيــچ توجهي به بازيكنان ســابقش نميكنــد. آقايان لطفا درك كنند من هم خانواده دارم و اينكــه پولم را ندهنــد اصال خوب نيست.» اما بازيكنان خارجي شكايت میكنند. «بله متاســفانه اين اتفاقات ميافتد و باشــگاههاي ايراني بهخاطر سهلانگاريهايشــان تاوان سنگيني پــس ميدهند. نميدانــم ديگر بايد چهكار بكنم. بازيكنــان خارجي كل پــول را ميگيرنــد كه هيــچ، بلكه مبلغي هم بهعنوان ديركرد ميگيرند. ما بازيكنــان ايراني ايــن ديركرد را نميخواهيم، حداقل پول خودمان را بدهند.»

او از حضــورش در گســترش رضايت دارد. «در مس كرمان شاگرد لوكا بوناچيــچ بودم و خاطرات خوبي در تيمهاي او داشــتم. ازطريق مس كرمان به فوتبال ايران معرفي شدم و خودم را مديون لوكا ميدانم. سه سال در تبريز و تيم خوب تراكتورســازي حضور داشــتم و خاطــرات خوبي با مردم اين شهر دارم. اميدوارم امسال در لبــاس گســترش فــوالد بتوانم روزهاي خوبم در تبريز را تكرار كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.