تركيب عجيب و غريب خط دفاع تراكتورسازي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محروميتــي كــه فيفــا بــراي تراكتورسازي در امر جذب بازيكن جديد در نظر گرفت، مشكالت اين تيم را بسيار زياد كرده است.

به همين خاطر وقتي سعيد آقايي و خالد شفيعي تراكتور را به مقصد سپاهان و اف سي سئول كره جنوبي ترك كردند، پيش بيني ميشــد دردسرهايي در خط دفاع بــراي سرخپوشــان تبريزي ايجاد شود.

حاال اما مشــكل ديگــري گريبان يحيي گل محمدي را گرفته است؛ پارگي ربــاط صليبي هــادي محمــدي و نبود بازيكن جايگزين در تراكتورسازي.

در ايــن شــرايط محمدرضا مهدي زاده دفاع وسط ثابت تراكتور خواهد بود و احتماال عارف آقاســي بازيكن تيم اميد كه چندي قبل در جــام جهاني جوانان به صورت فيكس در تركيب تيم ايران به ميدان رفت زوج او را تشكيل خواهد داد.

اين در حالي است كه محمد نادري دفاع چپ جوان تراكتور توانايي بازي در دفاع وســط را دارد و در بازي تداركاتي ديــروز مقابل تيم اميد -كه آقاســي در تركيــب تيم حريف بــازي ميكرد- هم بهعنوان مدافع وســط در تركيب تيمش به ميدان رفت.

البتــه اگر قرار باشــد نــادري به دفاع وســط بيايد، در ســمت چپ شايد مشكالتي ايجاد شود. محمد مسلمي پور ديگر مدافع چپ جوان سرخپوشان است كــه ميتواند به جاي نــادري بازي كند. البته يك احتمال ديگر هم وجود دارد.

اينكه نادري و مهدي زاده در دفاع وســط به ميدان بروند و شهرام گودرزي كه ســال گذشــته هم در دفاع چپ به ميدان رفته بود، بار ديگر در اين پســت براي تراكتورسازان بازي كند.

بايــد ديــد در نهايــت يحيي گل محمــدي چه تصميمي براي خط دفاعي تيمش خواهد گرفت.

گلمحمــدي درمجمــوع ۱۱-0۱ بازيكن اصلي دارد و بقيه جوان هستند و بايد با همين داشتهها وارد ليگ هفدهم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.