شاگردان گل محمدی به ايفمارك رفتند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم تراكتورسازي كه براي برگزاري يك اردوي آمادهســازي به تهران ســفر كرده در راســتاي برنامههاي شــان روز گذشته راهي مركز پزشــكي فدراسيون فوتبال ايفمارك شــدند تــا آزمايشهاي پزشكي را پشت سر بگذارند.

يحيــي كه حاال پــس از دو باخت متوالــي در بازيهــاي تداركاتــي و مصدوميت هــادي محمدي مدافع مياني و يكــي از بازيكنــان كليــدي اين تيم مشــكالتش بيشتر هم شــده در سومين بــازي تداركاتــي روز جمعه بــه مصاف سپاهان ميرود.

مســابقهاي كه از هر جهت ميتواند محك جدي براي ســرمربي تيم باشــد. سپاهان در فصل نقل و انتقاالت عملكرد بسيار خوبي داشــته و با جذب بازيكنان مطرح از همين حاالبــه يكي از مدعيان تبديل شــده اســت. زالتكو كرانچار در تالش اســت كه به ناكاميهاي دو فصل اخير تيم ســپاهان پايان دهد. اين بازي ميتواند اشــكاالت فنــي و نقاط ضعف تيم تراكتورســازي را براي گل محمدي مشــخص كند. اين دو تيم در چارچوب هفتــه دوازدهم ليگ برتــر به مصاف هم خواهند رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.