مهاجمان تراكتور در حسرت گلزني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تراكتورســازي در دوميــن ديدار تداركاتــي خــود در اردوي تهران به مصاف تيم فوتبال اميد رفت و با 3 گل شكست خورد.

تراكتوريها بازي تداركاتي قبلي خود را نيز مقابل نفت مسجدســليمان با دو گل واگذار كرده بودند.

نكتــه قابل توجه دربــاره اين دو مسابقه عدم گلزني تراكتورسازي بود. مهدي شريفي و فرزاد حاتمي بهعنوان دو مهاجــم اصلــي تراكتــور در ليگ هفدهم در دو بازي گذشته تالش خود را بــراي گلزني انجام دادنــد اما ناكام بودند.

البته ايــن دو بازيكن معموال در نيمه دوم تعويض شــدند و جاي خود را به جوانترهــا دادند اما به هرترتيب پايشان به گلزني باز نشد.

البته گل محمــدي در نيمه دوم بازي با نفت مسجدسليمان از بازيكنان جوانش اســتفاده كرد چــون به دليل اينكه نميتواننــد بازيكن جذب كنند مجبور اســت از آنهــا در فصل جديد بهعنوان بازيكن ذخيره اســتفاده كند اما به هرحال گل نزدن و عادت كردن بــه گل نزدن تاثير روانــي منفي روي عملكرد مهاجمان خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.