دستنشان: حضور عاليشاه در ملوان منتفي است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

نادر دستنشــان ســرمربي تيم فوتبــال ملوان درباره شــرايط تيمش ميگويد: «شــرايط تيم ما بد نيست و توانســتيم جوانهاي خوبي را به تيم اضافه كنيم. منابع مالي ملوان در حد خيلي از تيمها نيســت اما ما از امتياز جذب ســرباز استفاده كرديم و تا آنجا كه امكان داشت تيم خوبي را بستيم. تمرينات بدنســازي هم وارد مرحله دوم شده و خودمان را آماده ميكنيم تا ليگ شروع شود.» دست نشــان درباره شايعه حضور احسان پهلوان و اميد عاليشــاه ميگويد: «تيم ما تقريبا تكميل شده و حضور عاليشاه هم در ملوان منتفي اســت. با اين حال طبق اطالعاتي كه داريم احســان پهلوان بازيكن سرباز محســوب ميشود، هرچند باشــگاه ذوبآهن هم تالش ميكند اين بازيكن را حفظ كنــد. صحبتهايي با پهلوان انجام دادهايم و طبق اطالعات ما، او بازيكن سرباز است. بايد ببينيم شرايط چگونه پيش ميرود.»

او ترجيــح ميدهد فعال دربــاره احتمال صعود تيمــش صحبت نكند. «صحبت كردن در مورد صعود خيلي راحت است اما ما بايد در زمين مسابقه همه چيز را ثابت كنيم. در شــروع مســابقات همه تيمها مدعي هســتند و امسال كار سختي داريم اما ملوان يك عقبه بزرگ در تاريخ فوتبال ايران دارد و همچنيــن هواداران متعصبي دارد. ما با ايــن دو امتياز ميتوانيم به صعود اميدوار باشــيم. جاي ملوان در ليگ برتر خالي است و اميدوارم فصل آينده شاهد حضور اين تيم در ليگ برتر باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.