ببخش اگر ناراحت شدي

واكنش هادي تاميني به درگيري با علي نظرمحمدي:

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در جريان برگزاري ديدارهاي دوســتانه پيش فصــل، تيمهاي سپيدرود رشت و سايپا تهران در زمين چمن دانشگاه تربيت بدني استان گيالن به مصاف هم رفتند كه اين ديدار با نتيجه تســاوي به پايان رسيد.

در جريــان ايــن بــازي هــادي تاميني، مدافع با ســابقه سپيدرود رشــت پس از تعويض برخورد پرحاشيهاي را با سرمربي سرخپوشان داشت.

ايــن برخورد باعث شــد كه خبرهايي درباره روابط تيره و تار اين بازيكن بــا علي نظرمحمدي منتشر شود و شايعاتي در همين رابطه به راه بيفتد.

بعد از اين اتفاق و شــايعاتي كه در همين رابطه منتشــر شد، مدافــع سرخپوشــان گيالني با انتشار عكسي با علي نظر محمدي در صفحه شــخصياش سعی كرد از نظرمحمــدی عذرخواهی كند و به نوعــی بر رفاقــت ديرينه با او تاكيــد كند. البتــه ادبياتی كه تامينی در صفحهاش به كار برده چندان خوب نيســت و واژههايی در آن ديده میشــود كه شايسته نيست.

او میتوانست از متن بهتری استفاده كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.