فوماسا: مس را باشگاهي حرفهاي ميبينم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

فوماســا بازيكن برزيلي مس ســونگون درباره پيروزي تيمش مقابل شــهرداري ساوه ميگويد: «بازي خيلي دشواري بود كه حريف بســيار قوي با دفاع سازماندهي شده بود. ولي تيم ما نيز خوب ميدانست كه در اين شرايط چگونه بايد بازي كند كه موفق شــديم بازي را كنترل كرده و به گل برســيم.» او از شريط تيمياش بسيار راضي است: «همه با من رفتار محبت آميز و احساسي دارند كه باعث ميشود من هر روز احســاس خوبي را دريافت كنم و اين باعث ميشود كه بتوانم بهتر كار كنم.» او ســطح ليگ ايران را بسيار باال میداند. «ليگ ايران بســيار خوب و قوي اســت كه بازيكنان ســطح بااليي در آن بــازي ميكنند. من قبال شــنيده بودم كه رقابت در ليگ ايران بســيار تنگاتنگ اســت ولي من نيز به آمادگي 00۱ درصد نرســيدهام و بسيار تالش ميكنم تا به ســطح هم تيميهاي خود برسم. در نهايت ما در مسير درست حركت ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.