همه بازيهاي ما فينال است

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهــدي تارتار در مصاحبهاي كه با يكي از خبرگزاريها داشــته درباره رويارويي تيمش در هفته بيست و هشتم با پرسپوليس و اينكه گفته ميشــود آن زمان پرســپوليس در كورس قهرماني خواهد بود، واكنش نشان داده است. او در همين رابطه گفته: «اين احتمال وجود دارد كه در آن هفتهها پرســپوليس مانند فصل گذشته قهرمان شده باشــد و شايد اصال در كورس قهرماني نباشد چون فوتبال قابل پيش بيني نيســت. ما بايد با تمام تيمها بازي كنيم و همه ديدارها با توجه به اينكه تازه به ليگ برتر رسيدهايم، براي ما حكم فينال دارد و داراي اهميت زيادي براي ما اســت. ديدار با پرســپوليس هم از اين قضيه مستثني نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.