مثلث آتشين از هم پاشيد

استقالل خوزستان كه فصل گذشته يكي از بهترين خط حملههاي ليگ برتر را داشت، اين فصل با تغييراتي صددرصدي مواجه شده. اين تغييرات نگرانيهاي زيادي براي هواداران تيم آبي اهوازي به وجود آورده اما به نظر نميرسد با استعدادهاي زيادي كه فوتبال خوزستان دارد، جاي نگراني

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - ارسام پورحسيني ‪Arsam Pourhosseini‬

اســتقالل خوزســتان فصل گذشــته با بازيكنانــي مثل حســن بيتســعيد، رحيم زهيوي، مهدي مومني، فرشاد جانفزا، آلويس نانگ و آرش افشــين يكي از بهترين خطوط حمله را از آن خود كرد. اين تيم در نيمفصل اول با درخشش زهيوي گلهاي زيادي به ثمر رساند و نشــان داد با اين خط حمله آتشين ميتوانــد دروازه هــر حريفي را بــاز كند اما در نيمفصل زهيوي جدا شــد و به الشــحانيه قطر رفت تا بهعنوان لژيونر هم خودي نشــان دهــد. البته زهيوي به خاطر مصدوميت، آنجا نتوانســت چندان خوب كار كند اما هواداران استقالل خوزستان منتظر بازگشتش بودند تا بار ديگر برايشان گل بزند.

زهيوي به خوزستان برگشت اما اين بار به جاي پيراهن آبي، قرمزها را انتخاب كرد و به فوالد خوزســتان رفت. اميد ديگر هواداران استقالل خوزستان به حسن بيتسعيد بود كه او هم راهي اســتقالل شد. شــايد خيليها از انتخاب بيتســعيد ناراحت نشده باشند چون او بــه يكي از تيمهاي بزرگ پايتخت رفت اما بدون شــك نســبت به بقيه بازيكنان موضع دارند و معتقدند نبايــد از اين تيم ميرفتند. مثال مهدي مومني كه هواداران تمايل زيادي به ماندنش داشــتند اما او خيلي زود با پيكان قرارداد امضا كرد تا شاگرد مجيد جاللي شود.

از همه اين انتقالها مهمتر، انتقال مهدي زبيدي به پارس جنوبــي جم بود. زبيدي يك فصل ديگر با استقالل خوزستان قرارداد داشت امــا به دليــل اينكه 50 درصــد از مطالباتش پرداخت نشده بود، به صورت يك طرفه قرارداد خود را فسخ كرد و به پارس جنوبي جم رفت. ايــن انتقال البتــه هنوز هم حواشــي خاص خودش را دارد اما به نظر ميرســد نهايي شده و راه برگشــتي وجود ندارد تا مثلث مهاجمان سوسنگردي كامال از هم بپاشد.

در كنــار ايــن مهاجمان كــه تيمهاي ديگري را بــراي ادامه فعاليتشــان انتخاب كردند، فرشــاد جانفزا، آرش افشين و آلويس نانگ هم فصل گذشته در استقالل خوزستان حضور داشــتند اما براي اين فصل در ليست مازاد قــرار گرفتند. جانفزا بعد از اينكه نامش را در ليســت مازاد ديد، خيلي زود قراردادش را فســخ كــرد و به فوالد خوزســتان رفت تا باز هم شاگرد ســيروس پورموسوي شود اما افشين و نانگ همچنان بدون تيم ماندهاند كه به نظر نميرســد خواهاني جدي از ليگ برتر داشته باشند و احتماال بايد به ليگهاي دسته پايينتر بروند.

در هر صورت جدايي اين بازيكنان، نشان ميدهد استقالل خوزستان كه يكي از بهترين خطوط حمله را در ليگ شانزدهم از آن خود كرد و توانســت 36 گل بزنــد، دچار تغييري صددرصدي در خط حملهاش شده. مسالهاي كه شــايد هواداران اين تيــم را دچار نگراني كرده. هر چند كه بازيكنان جديد تا حدودي اين نگراني را برطــرف كردند. بازيكناني مثل رضــا كرمالچعــب و عباس بوعــذار كه جزو نيروهــاي بومي به حســاب ميآيند و انگيزه زيادي بــراي نشــان دادن تواناييهايشــان در ليگ هفدهــم دارند. البتــه ظاهرا به جز اين نفرات، عبدا... ويســي سرمربي استقالل خوزســتان به دنبال جذب 2 مهاجم ماليايي اســت تا خط حملــهاش را تقويــت و جاي مهاجمان جدا شــده را پر كند. ويسي تا االن در انتخاب بازيكنــان خارجي موفق بوده كه بايــد ديد اين بار و بــا انتخاب مهاجمان اهل كشــور مالي، چه نتيجهاي براي تيمش رقم خواهد زد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.