سرآسیابی: پديده اين فصل بايد آسیايی شود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مجتبی سرآسيابی قائممقام باشگاه پديده مشهد اميد زيادی به موفقيت اين تيم در ليگ هفدهم دارد. سرآســيابی كه اميد زيادی به آسيايی شدن پديده دارد، در مورد پيشبينــیاش از حضور پديده در ليگ هفدهم میگويد: «خوشــبختانه قرعه بهتری نســبت به فصل پيش برای ما رقــم خــورده. تمــام برنامهريزی ما حضور مقتدرانه در اين مســابقات است و كريمويی به عنوان مديرعامل باشگاه و هياتمديره هم در اين راه شــبانهروزی تالش میكننــد. البته فوتبال هيچ زمانی قابل پيشبينی نيســت اما مــا میدانيم مردم خراســان حقشــان اين نيست كه تيمهايشــان هميشــه در ردههای پايين جدول باشــند و برای خوشــحال كردن مردم چشــم به ردههــای بااليی جدول و كســب سهميه آســيايی داريم. افراد و بازيكنان بزرگی را دور هم جمع كردهايم و بــا آنها میخواهيم پلههــای باالتری را بگيريم. اعتقاد ما بر اين اســت كه امسال ليگ بسيار فشــرده و البته سختی را در پيش داريــم و نمیتوانيم برای لحظهای، وقفه در كار داشــته باشــيم چراكه اين وقفهها ما را از رسيدن به هدف اصلیمان دور میكند.»

قائممقام باشــگاه پديده در رابطه با حواشی كه برخی افراد درباره قراردادهای بازيكنان اين تيم به راه انداختند، اينچنين صحبت میكند: «متاســفانه با آغاز فصل نقل و انتقاالت يك عده افراد معلومالحال عليه تيم ما سمپاشیهای ناجوانمردانهای به راه انداختند و عنوان كردند قراردادهای ما با بازيكنان ميليــاردی بوده. البته اين حرفها از ســر ناآگاهــی و جاهل بودن اين افــراد و برای به هــم ريختن تمركز تيم بوده اما واقعا اينطور نيســت. بودجه تيم ما نسبت به فصل قبل تغيير چندانی نداشــت. از زمانی كه پديده وارد فوتبال شده همين افراد به دليلی كه برای ما هم مجهول است، هجمههای سنگينی را عليه تيم ما به راه انداختهاند اما ما هيچوقت به دنبال پرداختن به اين حواشــی نبوديم و بيشتر از اينكه بخواهيم به دنبال مصاحبه و جواب دادن باشيم، متمركز كار خودمان بوديم و به دنبال رسيدن به اهداف بزرگ خود هســتيم. مــرام باشــگاه پديده نيز همين اســت كه به دنبال ايجاد حاشــيه نباشد.»

سرآســيابی درباره وضعيت مصطفی احمــدی هــم میگويد: «موضــوع اين بازيكن از ســوی باشــگاه پديده در حال پيگيری است و تا پيش از شروع مسابقات جواب آن مشخص میشــود. به هر حال احمدی با پديده قرارداد داشته و نبايد با تيم ديگری قرارداد امضا میكرد. بيشــتر از ايــن هم نمیخواهيم بــه وضعيت اين بازيكــن بپردازيــم و زمان همــه چيز را مشــخص میكند و ما هم از حق باشگاه كوتاه نخواهيم آمد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.