كنعانيزادگان: بخت بازی در اروپا را داشتم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تجربه كار كردن با علي دايي در پرســپوليس، بيشترين نقش را در انتخاب سايپا داشت. محمد حسين كنعاني زادگان در همين رابطه ميگويد: « من در پرســپوليس با دايــي كار كرده بودم و از اين مربي شناخت كافي داشــتم. آن زمان به فوتبال پرتغال ترانسفر شدم و اگر دايي اجازه نميداد كه جدا شوم شايد االن شرايط فوتبالي و همچنين زندگي من طور ديگري بود. االن خوشحالم كه دوباره شاگرد آقاي گل جهان هستم و ميتوانم خيلي چيزها از او ياد بگيرم.»

او همچنين به مشــورتي كه پيش از اين براي حضور در ســايپا با علي دايي داشــته، اشــاره ميكند: « قبل از آمدن به سايپا با دايي صحبت كردم و گفتم كه مسائل مالي برايم اهميت ندارد و ميخواهم بهخاطر شما به سايپا بيايم. شك نكنيد كه در فصل جديد هم با جان و دل براي دايي و سايپا بازي خواهم كرد و ميخواهم بهترين عملكرد را داشته باشم.» كنعانيزادگان درمورد اينكه آيا ميتواند در فصل جاري در تيم ملي هم به هدفهايش برســد، ميگويد: «من به سايپا آمدم تا از طريــق بازي كردن در اين تيــم و كار كردن با علي دايي به تركيب ثابت تيم ملي برسم. من اين شانس را داشتم كه به اروپا هم بروم و از يك تيم در كشــور كرواسي كه پارسال ششم شده بود پيشنهاد بسيار خوبي داشتم. ســرمربي اين تيم از لحاظ فني به من اعتقاد داشت اما مديرعامل اين باشگاه اسرائيلي بود و مشكالتي ايجاد شده كه درنهايت به اروپا نرفتم.»

ايــن بازيكن همچنين تأكيد ميكند: «من ســعي كردم يك تيم بدون حاشــيه را انتخاب كنم و جايي باشــم كه آرامش داشته باشم. يك فصل پرفراز و نشــيب را پشتســر گذاشــتم و مصدوميت بدي گريبانگير من شد. در ابتداي فصل گذشته هم تصميم اشتباهي گرفتم و اشــتباهاتي هم در برخي مسائل ديگر داشتم. با اين حال ديگر زياد به گذشته فكر نميكنم و خوشحالم به تيمي آمدم كه حاشيه ندارد و سايپا بهترين انتخاب من بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.