نانگ كنار بازيكنان تراكتورسازی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آلويــس نانــگ مهاجم فصــل قبل استقالل خوزســتان ظاهرا در يك قدمي پــارس جنوبي جم قرار گرفــت. گويا اين بازيكن همــان مهاجم خارجــي مد نظر تارتار اســت. از اين رو در صورتي كه او در آزمايش پزشكي شركت كرده و تاييد شود به پارس جنوبــي ميپيوندد. البته او ديگر فرصتي براي حضور در اردوي ارمنســتان نخواهد داشــت و اين تيم را در تمرينات تهران همراهــي خواهد كرد. آلويس نانگ صبح ديــروز بــراي انجــام آزمايشهاي پزشــكي در مركز ايفمارك حاضر شد كه آنجا همبازيهاي سابق خود را ديد. يعني بازيكنان تراكتورســازي كه درفصل پيش كنارشان بازي ميكرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.