همدردي قلعهنويي با بازيكن سابقش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اميرقلعهنويــي و بازيكنان ذوبآهن با بازيكن سابقشان كه با مصدوميت از ناحيه رباط صليبي روبه رو شــده، ابراز همدردي كردنــد. هــادي محمــدي مدافع ســابق ذوبآهن كه در حال حاضر دوران سربازي را در تراكتورسازي پشت سر ميگذارد، در اردوي پيش فصل ايــن تيم از ناحيه رباط صليبي دچار آســيبديدگي شــده و قادر به همراهــي تراكتورســازي در آغاز ليگ برتر نيســت. ذوبآهن و تراكتورسازي در حال حاضر در هتــل المپيك تهران اقامت دارند. امير قلعهنويي سرمربي فصل گذشته تراكتورسازي و فعلي ذوبآهن ابراز تاسف و تاثر خودش را از مصدوميت شديد بازيكن سابق خودش و ذوبآهن بيان كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.