مهاجري بدون بازيكن خارجي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمدرضــا مهاجري ســرمربي پديده مشــهد اين فصل دســت به كار جالبي زد و تصميــم گرفت فقــط از بازيكنان ايراني در تركيب تيمش اســتفاده كند. مهاجري فصل گذشــته ديارا ســوبا در خط حمله و وارازدات هارويــان را بــراي خــط دفاع به خدمــت گرفت كه اتفاقا هــر 2 بازيكن هم نمايش خوبي داشــتند اما سرمربي پديده مشــهد معتقد است تا جايي كه امكان دارد بايد از داشتههاي خود يعني بازيكنان ايراني استفاده كرد.

به همين دليل او محمد قاضي را براي خط حمله و محمدرضا خانزاده را براي خط دفاع جذب كرد تا اين نفرات جاي بازيكنان خارجي را بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.