به شكايت استقالل خوزستان رسيدگي ميشود

در پي فسخ یكطرفه قرارداد 4 بازیكن

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كميتــه تعييــن وضعيــت بازيكنان به شكايت باشگاه اســتقالل خوزستان در مورد بازيكناني كه با اين تيم قرارداد داشتند و راهي باشگاه ديگري شدند رسيدگي ميكند. مهدي زبيدي، محمد شريفي، دانيال ماهيني و فرزاد جعفري چهار بازيكني هستند كه از استقالل خوزســتان جدا شــدند و به تيمهاي ديگري پيوستند كه باشگاه استقالل خوزستان معتقد اســت اين نفرات با تيم قرارداد داشتند و بايد بمانند. در همين راستا طبق قانون، باشگاهي كه مدعي تخلف بازيكنش در فســخ يكطرفه قرارداد و عقد قرارداد با باشــگاه جديد است بايد شكايت خود را به كميته تعيين وضعيت ارائه كند. طبق اعالم مسووالن كميته تعيين وضعيت باشگاه اســتقالل خوزستان شكايت خود را ارائه كرده و به زودي به اين شــكايت رسيدگي ميشود. البته بازيكناني كه قرارداد خود را به صورت يكطرفه فســخ كردند كمتر از 50 درصــد مبلغ قرارداد خــود را دريافت كردند كه طبق قانون فيفا حق فســخ قرارداد به صورت يكطرفه را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.