عیسيزاده: بازي با استقالل يا پرسپولیس فرقي ندارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

علي عيســيزاده مديرعامل باشــگاه صنعتنفت آبادان تأكيد كرد رقباي تيمش هيچ فرقي ندارند و آنها فقط بايد در بازيهايشان پيروز شوند. عيسيزاده با اشاره به برگزاري قرعهكشي رقابتهاي ليگ هفدهم و مواجه شدن تيمش با قرعهاي نسبتاً سخت ميگويد: «قرعهكشي است و جذابيت قرعهكشي هم به همين چيزهاست. قرعه ما سخت شد اما حتماً خيري در آن اســت. هفته اول با استقالل بازي داريم اما صنعتنفت هم خيلي خوب و آماده است. استقالل تيم بزرگي به حساب ميآيــد و از بازيكنان و كادر فني بزرگي بهره ميبرد. بازيهاي اول هميشــه ســختيهاي خــاص خودش را دارد و تيمها معموال جا نميافتند اما اميدوارم تيممان نتيجه بگيرد. هيچ فرقي براي ما ندارد كه با اســتقالل بازي كنيم يا پرســپوليس؛ فقط بايد ببريم.» مديرعامل باشــگاه صنعتنفت درباره اردوي دو هفتهاي تيم در تركيه ادامه ميدهد: «خدا را شكر اردوي خوبي داشتيم. بچهها تمرينات خوب و پرفشاري را پشت سر گذشتند. از امروز هم اردويمان را در تهران برپا ميكنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.