سعیدی با فوالد قرارداد دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

قرارداد ســروش سعيدی مدافع ميانی فوالد خوزستان به پايان نرسيده. در حالی كه مسووالن باشگاه فوالد خوزستان چندی پيش به سروش سعيدی مدافع خوزستانی تيم فوالد اعــالم كرده بودنــد قراردادش با اين تيم به پايان رســيده، سازمان ليگ فوتبال ايران اين موضوع را رد كرده اســت. پس از بررسی ســازمان ليگ مشخص شد سروش ســعيدی تا تاريخ 15 تيرماه 97 با باشگاه فوالد خوزستان قرارداد دارد، ضمن اينكه به دليل ســپری شدن دوره سربازی ســعيدی در تيم فجرسپاسی شيراز، مدت يك سال و نيم ديگر هم به قرارداد او اضافه خواهد شد.

به ايــن ترتيب قرارداد باشــگاه فوالد خوزســتان و سروش ســعيدی تا سال 98 ادامــه پيدا میكنــد و ايــن بازيكن برای پيوستن به ســاير باشــگاهها بايد از فوالد خوزســتان رضايتنامه دريافت كند. اين در حالی اســت كه بعد از اعالم باشــگاه فوالد مبنی بر آزاد بودن ســعيدی، اين مدافع به فجرسپاسی شيراز برگشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.