شاگردان قلعهنويي عازم تركیه شدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ذوبآهــن اصفهان براي برپايي اردوي تداركاتي صبح امروز تهران را به مقصد اســتانبول ترك كرد. تيم ذوبآهن قرار اســت در كمپ تمريني در منطقه پنديك استانبول مستقر شود و تمرينات خود را زير نظر امير قلعهنويي دنبال كند. سبزپوشان اصفهاني 29 تيرماه به اصفهان باز خواهند گشت. شاگردان قلعهنويي بر اساس برنامه اعالم شده از سوي سازمان ليگ برتر فوتبال ايران، در روز 5 مرداد در مشهد به مصاف تيم سياهجامگان اين شــهر خواهد رفت. البته ذوبيها قبل از اين بازي قصد دارند چند بازي تداركاتي انجام دهند تا با آمادگي باال ليگ هفدهم را شروع كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.