جانملكی مدير آكادمی سايپا شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

در حكمــی از ســوی رضــا درويش مديرعامل باشــگاه سايپا، علی جانملكی به عنوان مديرآكادمی اين باشگاه معرفی شد. جانملكی فصل گذشــته هم به عنوان يكی از مربيان تيم بزرگســاالن سايپا، كادرفنی را در رقابتهای فصل شــانزدهم، همراهی میكرد. علی جانملكــی دارای تحصيالت در رشــته تربيت بدنی و مدرك A آســيا است كه ســابقه ۴1 ســال حضور در تيم پاس تهران و كسب عناوين قهرمانی آسيا، ليگ برتر و همچنين جام حذفی با اين تيم را در كارنامــه دارد. جانملكی فرزند عزت جانملكــی كاپيتان فقيد اســتقالل تهران است. پيش از اين، سعيد رجبی پيشكسوت تيم ســايپا مديريت آكادمــی فوتبال اين باشگاه را عهدهدار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.