بازيكنان و مربیان فوالد قرارداد خود را ثبت كردند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كليه اعضای كادر فنــی فوالد و چند بازيكن اين تيــم با حضور در هيات فوتبال خوزستان قراردادشان را ثبت كردند. پيش از ظهر ديروز سيروس پورموسوی به همراه ديگر اعضای كادر فنی فوالد خوزســتان با حضور در هيات فوتبال استان قراردادهای خــود را ثبت كردند. به جــز اعضای كادر فنی فوالد، چهــار بازيكن اين تيم از جمله علیاصغر عاشــوری، ســينا مرادی، پيمان شــيرزادی و ايوب والی هم بــا حضور در هيــات فوتبــال قراردادهای خــود را ثبت كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.