عادت‌سرخاب ‌يها‌در‌هفته‌اول‌ليگ؛‌در‌خانه‌نم‌يبازند

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

براي ســومين بار است كه پرســپوليس فصل را با فوالد شــروع ميكند. در اولين دوره ليگ برتر، پرســپوليس هفته اول ميزبان فوالد خوزســتان بود كه آن بازي يك بر يك تمام شــد. بهنام ســراج براي فوالد گل زد و رضا جباري براي پرســپوليس. بازي افتتاحيه ليگ چهارم را اما قرمزهاي پايتختنشين با شكست سه بر يك به پايان رســاندند؛ شكست در خانه همان فوالدي كه در پايــان فصل جام قهرماني را باالي ســر برد. در مقابل تك گل جواد كاظميان براي پرســپوليس، ايمان مبعلي، احمد مومنزاده و لفته حميدي براي فوالد گل زدند. به جز هفتــه اول ليگ دوازدهم، پرســپوليس از دوره دهم ليگ برتر به بعد، هفته اول ميزبان بوده است؛ هفت ميزباني و 9 فصل هم ميهمان بوده. قرمزها از نخستين بازيهايشان در هفته نخست 16 دوره قبلي ليگ برتر 9 پيروزي، 5 مساوي و 2 شكست داشتهاند و آنچه امروز مهم جلوه ميكند اين است كه پرسپوليس در هفت ديداري كه در هفتههاي نخست ليگ ميزبان بوده، هرگز شكست نخورده؛ 4 بار برده و 3 بازي را هم بدون برنده به پايان رسانده است. در آن دو بازي باخته هم پرسپوليس 3 گل از ميزبانهايش دريافت كرده؛ هر بازي ســه گل خورده. جالب اينكه پرسپوليس چه ميزبان بوده و چه ميهمان، همه ادوار ليگ برتر را با گلزني آغاز كرده است. اين تيم در هفتههاي نخست ادوار مختلــف ليــگ برتر 30 بــار دروازه حريفانش را باز كــرده؛ 16 گل در بازيهايي كه ميهمان بوده و 14 گل هم بهعنوان ميزبان به ثمر رسانده است. بهترين نتيجهاي كه پرســپوليس در تمام اين ســالها- در هفتههاي نخست ليــگ برتر- به دســت آورده، پيروزي 8 بر 2 برابر پگاه گيان در ليگ ســوم است و بدترين شكست هم همان شكست 3 بر يك برابر فوالد در ليگ چهارم. قرمزها در خانه نباختهاند اما در اين 16 فصلي كه از ليگ برتر گذشــته، پيش نيامده كه استقال بازي اولش را باخته باشد؛ چه در خانه و چه خارج از خانه. در ادوار گذشــته ليگ برتر، استقال 9 بار در هفته اول ميزبان بوده و 7 دوره هم در خانه حريفان به ميدان رفته است. در اين ســالها اما هرگز بازنده نبود؛ از 16 بازي در هفتههاي نخســت ليگ برتر، آبيها 11 پيروزی دارند و 5 تساوي. بهترين نتيجه را هم در ليگ پنجم به دســت آوردند وقتي 4 بر يك صبا را شكست دادند. جالبتر اينكه استقال هم مثل پرســپوليس هميشــه در بازيهاي اولش گل زده؛ در عوض در تمام بازيهاي خارج از خانه گل خورده اســت. تيم آبيپوش پايتخت در 16 دوره پيشين ليگ برتر در هفته اول 31 گل زده و 16 بار هم دروازهاش باز شده كه از اين تعداد، 13 گل را استقال در بازيهاي خارج از خانه به ثمر رسانده و 9 گل هم در بازيهايي كه ميهمان بوده دريافت كرده است. استقال تا پيش از اين هرگز فصل را با صنعت نفت آغاز نكرده بود اما اين بار نخســتين بازياش را بايد در آبادان برگزار كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.