مرگ‌مشكوك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

يكی از ورزشــكاران پارالمپيكي امارات در جريان تمرين در لندن جان خود را از دست داد و عجيب اينكه پليس بريتانيا اين اتفاق را «قتل» تلقي كرده، نه يك مرگ ســاده و اتفاقي. عبدا... حيايه ورزشكار رشته پرتاب نيزه كه در رقابتهاي المپيك ريو در كاس F34 شــركت كرده بود، در لندن خود را براي رقابتهاي قهرماني جهان آماده ميكرد كه در اثر يك حادثه به شدت مصدوم شد و بعد از مدت كوتاهي جان خود را از دست داد. كميته بينالمللي پارالمپيك بدون اشــاره به جزييات اين حادثه اعام كرد تمام امكانات الزم پزشكي و امدادي در محل اردوي امارات وجود داشته اما مصدوميت اين ورزشكار 34 ســاله به قدري شديد بوده كه كادر پزشكي و بيمارستاني موفق به نجات او نشدهاند. از قول پليس لندن هم اعام كردند كه اين حادثه در دســت بررسي است و تا زمان مشخص شــدن جزييات مرگ حيايه، امكان اظهارنظر وجود ندارد. كمي بعد اما پليس لندن خبر داد كه اين ورزشكار اماراتي با يك ميله فلزي به قتل رســيده است. اين حادثه ســاعت 17 به اورژانس اطاع داده شده و حيايه ساعت 17:20 در همان صحنه جرم كشته شده است. سر فيليپ كريون رييس كميته بينالمللي پارالمپيك درباره اين اتفاق گفت: «همه ما از اين خبر تراژيك و درگذشــت عبدا... ناراحت هستيم. حيايه در پارالمپيك 2016 ريو حضور داشت كه در پرتاب نيزه كاس F34 ششم شد و در پرتاب وزنه همين كاس در رده هفتم قرار گرفت. او قرار بود در لندن هم در رقابتهاي پرتاب ديسك، وزنه و نيزه شركت كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.