ايران‌مسافر‌كربال‌مي‌شود؟‌

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ســالها بود هيچ تيمي نمی توانســت در خاك عراق به ميدان برود. بنا به حكم فيفا تمام بازيهاي ملي عراق در كشــور بيطرف و عمدتا در ايران و تهران برگزار شد اما حاال كه اوضاع در اين كشور آرام گرفته و حتي چندين ورزشگاه استاندارد و پيشرفته در عراق ساخته شده، سران فيفا هم رفتهرفته براي برداشتن حكم ممنوعيت ميزباني اين كشور ترغيب شدند. سرانجام اين حكم اواخر سال 2016 ملغي اعام شد تا دستكم در بازيهاي دوستانه، عراقيها هم طعم ميزباني از رقباي ملي خود را بچشند. اين اتفاق دلچسب يك ماه پيش در حين يك بازي غيررسمي در ورزشگاه زيباي شهر بصره رخ داد و نزديك به 50 تا 60 هزار عراقي را به ورزشــگاه تازه تاسيس اين شهر كشاند. با گذشــت تنها چند هفته، حاال فدراسيون فوتبال عراق از برگزاري دومين بازي ملي دوســتانه در خاك اين كشــور- اين بار برابر فلسطين- خبر داده اســت. ديداري كه روز شــنبه 31 تيرماه جاري در ورزشــگاه بصره برگزار خواهد شد. نكته مهمتر اما تاشهاي بيوقفه ســران فدراســيون فوتبــال عراق براي ترغيب تيمملي ايران اســت؛ ســفر به كربا و برگزاري يك بازي دوســتانه برابر تيمملي عراق در ورزشــگاه تازه تاسيس شــهر مذهبي بصره كه چند وقتي اســت به سوژه اصلي رســانههاي اين كشور هم تبديل شده و هر روز دربارهاش مينويسند. عراقيها مدعي شدهاند كه در آخرين مذاكرات روساي فدراســيون دو كشــور همچنان بر برگزاري اين ديدار دوستانه تاكيد شده. حــال آنكه همه چيــز به تصميم كارلوس كــيروش و موافقت او براي اين بازی بستگي دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.