سرگيجه‌مدافعان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين مدافعان چگونه ميخواهند ديــوار دفاعي بچينند جلوي دروازه تراكتورســازي؟ تيمي كه حق جذب بازيكن نداشت، خالد شفيعي و محســن بنگر را از دست داد و حاال نوبت هادي محمدي رسيده كه تيــم تبريزي را تنها بگذارد. جدايــي او البته با همتيميهايش فرق ميكرد و يك مصدوميت بدموقع باعث شد او شانس بازي كردن در تراكتورسازي را از دست بدهد. هادي محمدي تنها گزينه قابل اتكاي يحيي گلمحمــدي بود و مصدوميتش بدترين اتفاق ممكن براي او. هادي محمدي رباط صليبي پاره كــرده و ديگر نميتوان به او اميد بست.حاال يحيي مانده و تيمي بدون حتي يك مدافع مياني باتجربه. پس دو راه بيشــتر نــدارد؛ بازي دادن به جوانها و يا تغيير پســت چند بازيكن باتجربه و آوردن آنها به خط دفاعي. يحيي گلمحمدي، مجتبي حســيني و كاظم محمودي اگر چند ســال جوانتر بودند، احتماال خودشــان بايد براي تراكتورســازي بازي ميكردند اما حاال بدون مدافع چطور ميخواهند ديوار دفاعي بچينند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.