آخر‌هفته‌‌تكراري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

جز توردوفرانس، مســابقه ورزشــي ديگري قرار نيست از تلويزيون پخش شــود. در واقع اين آخر هفته هم تكراري اســت از برنامههاي يك هفته گذشــته كه در توردوفرانس خاصه شده. مرحله دوازدهم تور دوچرخه سواري فرانسه- توردوفرانس- ساعت 16 امروز و مرحله سيزدهم آن روز جمعه در همين ساعت پخش ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.