اطالعیه باشگاه استقالل

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

به اســتحضار هموطنــان عزيز و هــواداران گرامي ميرسانيم كه در تمرين ديروز تيم ما كسي مصدوم نشده! به همين دليل مجلس شكري در دفتر باشگاه برگزار ميشود. حضور شــما باعث دلگرمي است. از پذيرش نذرها و نيازهاي شــما اســتقبال ميكنيم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.