شكست واليبال ساحلي در گام اول زير 21 سال جهان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيــم ملي الــف زير ۲۱ ســال ســاحلي ايران در نخســتين ديدار خود در جدول اصلي مسابقات قهرمانــي مــردان جهان مغلوب هلند شد.

ديدارهــاي جــدول اصلي مســابقات واليبال ســاحلي قهرماني زير ۲۱ ســال جهان از ديروز آغاز شــده و به مدت چهار روز در شهر نانجينگ چين پيگيري ميشود.

در دور مقدماتــي اين رقابتها 3۲ تيم در قالب هشت گروه چهار تيمي با يكديگر مسابقه ميدهنــد و از هر گروه دو تيم به مرحله بعدي صعود خواهند كرد.

تيم ملــي الف )جواد فيروزپــور و عليرضا آقاجاني( واليبال ســاحلي زير ۲۱ ســال ايران كــه در گــروه D با تيمهــاي برزيــل، نروژ و هلند همگروه اســت، روز گذشته در نخستين مســابقه خود به مصاف هلند رفت و دو بر يك مغلوب شد.

مليپوشان كشورمان در ســت نخســت ايــن مســابقه ۲۱ بــر ۱۲ بــه پيــروزي رســيدند اما در ســتهاي دوم و ســوم با امتيازهــاي ۲۱ بــر ۱6 و ۱6 بر ۱4 مغلوب اين تيم شدند.

تيم ملي الف ساحلي ايران صبح امروز در ادامه ايــن رقابتها به ترتيب با تيمهاي نروژ و برزيل مسابقه ميدهد.

پيــش از اين و پيش از آغــاز رقابتها در جدول اصلي، تيم ب ايران با شكست برابر تايلند در جدول مقدماتي، از دور رقابتها كنار رفت و حالا ايران تنها تيم الف را بهعنوان نماينده خود در اين رقابتها دارد.

آرش رامســري بهعنوان مربــي و كامران ذوقي بهعنوان سرپرســت مليپوشان را در اين رقابتها همراهي ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.