اعزام زميني كاروان ايران به بازيهاي داخل سالن آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاروان ايــران بــراي حضــور در بازيهاي داخل ســالن آسيا قرار است به صورت زميني راهي عشق آباد شود.

پنجميــن دوره بازيهــاي داخل سالن آسيا از بيســت و ششم شهريور در عشق آباد تركمنستان آغاز ميشود و پنجم مهر ماه نيز به پايان ميرسد.

يكي از چالشهــاي كميته ملي المپيــك بــراي حضور ايــران در اين بازيهــا غير از بحــث بودجه كه هنوز دريافــت نكرده، نحوه اعزام اســت كه باعث شــد مســوولان اعــزام كاروان مدتها دنبال بهترين راه باشند.

كميته ملــي المپيك اگر بخواهد به صورت هوايــي كاروان را اعزام كند، تيمهاي ورزشي بايد مدت زمان زيادي را در فرودگاهها بگذرانند چرا كه پرواز مستقيم به عشق آباد وجود ندارد.

از آنجــا هــم كــه ورزشــكاران رشــتههاي مختلف زمان رقابتشــان متفــاوت اســت و نميخواهنــد زمان زيادي را در عشــق آباد باشند بنابراين امــكان اعزام كاروان بــه صورت چارتر نيست.

از اين رو تنهــا گزينه پيش روي كاروان، اعــزام زميني اســت. بنابراين قرار اســت كميته ملي المپيك كاروان را با هواپيما به مشــهد اعزام كند و از آنجا تيمهاي ورزشــي با اتوبوس راهي تركمنستان شوند.

پيش از اين برخي رشــتهها مانند وزنهبــرداري و شــنا بــراي حضور در مســابقات قهرماني آســيا بــه صورت زميني راهي تركمنســتان شــدهاند و گفته ميشود سفر آنها راحتتر از سفر هوايي اســت چراكه مليپوشان زمان كوتاهتري را در مسير ميگذرانند.

فقط ميمانــد موضوع امنيت كه حتما در اين مورد هماهنگيهاي لازم به عمل ميآيد. البته اين مشــكل تنها به ايران اختصاص ندارد و در نشســتي كه مدتي قبل در عشق آباد برگزار شد، برخي ديگر از مسوولان كاروانهايي كه قرار است در اين رقابتها شركت كنند، روي اين موضوع دست گذاشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.