حامد حدادي: بسكتبال آسيا با حضور استراليا و نيوزيلند متحول ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سايت فدراسيون جهاني بسكتبال در گزارشــی به وضعيت تيم ملي ايران پرداختــه و در آن مصاحبهاي با حامد حدادي انجام داده است.

در اين گزارش آمده است: «احتمال دارد ايران بدون ستاره خود يعني حامد حدادي در كاپ آسيا شركت كند. دليل اين موضوع خواســت حدادي است كه تمايل دارد تابســتان امسال استراحت كند و به درمان پاي مصدومش برسد.

او تصميم دارد به درمانش برسد و براي مسابقات انتخابي جهان آماده شود. حــدادي ميگويد: «بعــد از رقابتهاي آسيا در تهران آسيب ديدم و چون بايد براي سيچوان بازي ميكردم استراحت نداشتم. به همين دليل مصدوميت من شديدتر شد و اكنون نياز دارم استراحت كنم و بــراي انتخابي جام جهاني آماده شــوم. اين يك اتفاق بزرگ در مســير توســعه بســكتبال ايران اســت. البته حدادي نه تنها بهترين پست پنج ايران است كه يك مهره تاثيرگذار در تيم ملي محسوب ميشــود و بين جوانان كنوني تيم ملي يك چهــره با تجربه و قديمي براي بسكتبال اســت. قطعا حدادي در كنار تواناييهايش ميتواند باعث رشــد و توســعه جوانهاي بسكتبال ايران هم شود.»

او ميگويــد: «بازيكنــان تيم ملي جوان هستند و نياز دارند در اردو باشند و تمريــن كنند. اگــر ميخواهيم تيم ملي ما رشــد كند و قويتر شــود بايد به جوانهــا اعتماد كنيم و به آنها زمان بدهيم.»

در ميــان جوانهايي كــه انتظار مــيرود بــراي ايران در كاپ آســيا به ميدان بروند ميتوان به بهنام يخچالي، ســجاد مشــايخي و وحيد دلير زهان اشــاره كرد كه در غرب آسيا نيز حضور داشتند. با توجه به حضور اين مهرههاي موثر، حدادي اطمينان دارد كه تيم ملي ميتواند در آســيا عملكرد خوبي داشته باشد.

ستاره تيم ملي ايران ميگويد: «تيم ملي به خوبــي كارش را انجام ميدهد. تمرينهاي آمادهسازي خوبي داريم. من انگيزه را در چهــره بازيكنان ميبينم و ميدانم همه بهترين عملكردشان براي تيم ملي را انجام ميدهند.»

اســتراليا و نيوزيلند از امســال در آســيا حضور دارند. قطعا حضور اين دو كشور ميتواند كار آسياييها بخصوص ايران را براي رسيدن به قهرماني سخت كند. با اين حال حدادي به آنها خوشامد ميگويد چرا كه معتقد است آنها باعث توسعه بسكتبال آسيا ميشوند. او معتقد است كه بسكتبال آسيا با حضور اين دو كشور به ســطح بالايي ميرسد و قطعا هر چقــدر تيمهاي آســيايي با چنين حريفانــي بازي كنند رشــد بيشــتري خواهند داشت.

حدادي تاكيــد ميكند: «باور دارم نيوزيلند و اســتراليا بســكتبال آسيا را توســعه ميدهند. اگــر ميخواهيم به سطح بسكتبال جهان نزديك شويم بايد بــا تيمهاي بزرگ رقابت كنيم و اين دو تيم ميتوانند در اين مسير به ما كمك كنند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.