سطح باشگاههاي آسيا هر سال بالاتر ميرود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســرمربي تيم واليبال بانك سرمايه پــس از كســب عنــوان قهرمانــي در جام باشــگاههاي آســيا ميگويد سطح باشگاههاي آسيا هر دوره بالاتر ميرود و فاصله تيمها كمتر ميشود.

مصطفــي كارخانــه درباره كســب دوميــن عنوان قهرماني متوالي تيم بانك ســرمايه در جام باشگاههاي واليبال آسيا ميگويد: «ســطح مسابقهها در اين دوره بسيار بالا بود.

ديدارهــاي خيلي خوبــي را برگزار كرديم و توانســتيم با پيروزي در تمامي بازيها و بدون شكست بهعنوان قهرماني باشگاههاي آسيا برسيم و براي دومين بار به جام باشگاههاي جهان صعود كنيم.» او ادامه ميدهــد: «در دو ديدار پاياني برابر تيمهــاي العربي قطر و نيــز تويودا ژاپن بازي بسيار ســختي داشتيم ولي خدا را شاكرم كه در شرايط سخت موفق شديم با غيرت و تعصب بازيكنان نتيجه را به نفع خود تغيير دهيم. ما از ششم ارديبهشت ماه تمرينهاي خود را براي شــركت در جام باشگاههاي آسيا آغاز كرديم. در اين مدت دو ماهه با مشــكلاتي همچون دير اضافه شــدن بازيكنان تيم ملي و آسيب ديدگي شهرام محمودي روبهرو بوديم كه كمي در ابتدا تمرينها را با مشكل مواجه ميكرد ».

ســرمربي تيم واليبال بانك سرمايه درباره حريفان و نيز قدرت باشــگاههاي آســيايي گفت: «واقعا دو تيــم العربي و تويودا در سطح بالايي بازي ميكردند. در تيم العربي قطــر بازيكناني مثل گئورگ گروزر و ســالوالدور حضور داشــتند كه واقعــا اين دو جزو بيشــترين ســرويس زنان جهان هســتند و اگــر همه جوانب را در نظــر بگيريد واقعا بــازي با العربي حكــم فينال زودرس را براي ما داشــت. قطريها با شكستي ناباورانه برابر نماينده قزاقســتان در نيمهنهايي حريف ما شــد كه خوشــبختانه با تجربــه بازيكنانمان توانســتيم به پيروزي برســيم. در فينال هم تيم ژاپني بسيار خوب بازي را شروع كرد و در ست نخست با اينكه 3۹ بر 3۷ پيروز شديم ولي حريف ما را شوكه كرد. در تيم تويودا ايگور بازيكن فوقالعادهاي بود ولي با آناليزي كه داشتيم و همچنين زدن سرويسهاي هدفمند اين بازيكن را از كار انداختيم».

كارخانه دربــاره ادامــه برنامههاي تيمــش نيــز توضيــح داد: «از دو هفته ديگــر تمرينهايمان را بــراي حضور در باشــگاههاي جهان از سر خواهيم گرفت. همچنين مســابقههاي ليگ برتر هم در پيش است ».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.