تيم ملي بازيهاي رايانهاي انتخاب ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مرحله نخســت مســابقات انتخابي تيم ملي بازيهــاي رايانهاي براي حضور در مسابقات داخل سالن آسيا ديروز آغاز شد.

محمــد يعقوبي سرپرســت انجمن بازيها و ورزشهــاي الكترونيك گفت: « مســابقات انتخابي تيم ملي در 4 رشته برگزار ميشود كه اين رقابتها در تهران آغاز شــد و به تنــاوب مرحلههاي بعدي انتخابي را در شــهرهايي مثل اصفهان و قم برگزار مي كنيم.

پنجميــن دوره مســابقات داخــل ســالن آســيا در روزهاي ۲۷ شهريور تا ۷ مهرماه ســال جاري در شهر عشق آباد پايتخت تركمنستان برگزار ميشود و ما در تلاش هســتيم كه يــك تيم پرقدرت را به اين رقابتهــا اعزام كنيم.» يعقوبي برگــزاري مســابقات رنكينگ كشــوري را از ديگــر فعاليتهاي پيــش رو خواند و گفــت: «مرحلــه مقدماتي مســابقات رنكينگ كشوري در رشته فيفا ۲0۱۷ در استانهاي مختلف در حال برگزاري است و اســتانها بايد تا ۲4 تير اسامي نفرات برتــر خود را به انجمن اعلام كنند تا آنها را در مرحلــه نهايي كه ۲۷ تير در تهران برگزار ميشود شركت دهيم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.