فتحا...زاده: با اين تیم خوب استقالل بايد قهرمان شود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

علي فتحا...زاده، مدير عامل ســابق باشگاه اســتقالل قرعهكشي ليگ برتر را چنــدان مهم نميدانــد. او ميگويد: «خيلي فرق نميكند كه اســتقالل در هفته اول مقابل چــه تيمي قرار بگيرد ليگ 30 هفته اســت و همــه تيمها با يكديگر بازي ميكنند. مهم اين اســت كه ليگ را خوب شروع كنيم. قهرماني مفت به دست نميآيد بايد تالش كنيم تــا آن را كســب كنيم.» آيا اســتقالل ميتواند مدعي اول قهرماني باشد؟ پاسخ فتحا...زاده قابل توجه است: «به هرحال استقالل يكي از مدعيان قهرماني است و بازيكنان خوبي جذب اين تيم شــدند و با ايــن همه هزينهاي كه اســتقالل كرده قطعا هوادار منتظر قهرماني است. باالخره هوادار يك قهرماني در اين چند سال ميخواهد استقالل جام نياورد چه تيمي بايد جام بياورد.»

برگزاري شــهرآورد ســرخابيها در خارج از ايران ســوژه روز شــده كه فتحا...زاده هــم بــه آن ورود ميكند: «حامــي مالي قصد داشــت اين كار را انجام دهد. بــه نظر من در نوع خودش حركــت مثبتي بود من هــم بودم اين بازي را انجام ميدادم چون اســتقالل – پرسپوليس در اروپا هم هوادار دارند. بعضيها نميتوانند براي تماشــاي اين بازي به ايران بيايند.»

آيا احتمــال دارد فتحا...زاده با تيم نســاجي همكاري كند؟ او در اين باره توضيحاتي ميدهد: «من به دعوت آقاي صنيعــي و پرهام كه مالكين نســاجي هســتند به تمرين اين تيــم رفتم. من بهعنوان مشــاور در تمرين حضور يافتم اما خيليهــا ميگفتند من عضو هيات مديره اين باشــگاه هســتم كه اينطور نيست و بايد بار ديگر توضيح بدهم من بعد از اينكه از اســتقالل رفتم خيلي از تيمهــاي ليگ برتري به من پيشــنهاد مديرعاملی و حتي رييس هيات مديره بودن را دادند اما همانطور كه هميشــه گفتم مانند فوتباليســتها كه دوســت دارند بــا پيراهن يك تيمي خداحافظي كنند من هم دوســت دارم با استقالل باشم.»

مدير عامل ســابق استقالل درباره اســتعفاي دكتر نوروزي هــم واكنش نشــان داده اســت: «دكتــر نــوروزي سالها در استقالل زحمت كشيده او از پزشكان اهل علم و فن است. او چندين مقاله نوشته اســت و عضو هيات علمي دانشــگاه بهشتي اســت. حرفي هم كه او ميزند منطقي اســت. همه بازيكنان بايد آزمايش بدهند و هميشه هم همين گونه بوده اســت. كاش آقاي افتخاري كمي سعه صدر داشت.»

فتحا...زاده دربــاره حق پخش هم گفت: «ما هميشــه پــول كمي از حق پخــش ميگرفتيم اما همــان پول كم مشــكالت ما را حل ميكرد. به نظر من االن هم بايد تعامل ايجاد شود. اين حق استقالل و پرســپوليس است. اميدوارم مســووالن صدا و ســيما وضعيت اين باشگاهها را درك كنند.»

احضار مديران ســرخابي پرسيدن سوالي هم از فتحا...زاده به وجود آورده كه او پاسخ روشني به اين پرسش دارد: «يكي از افتخارات بنده اين اســت كه به قــول معروف اگــر از جيبمان خرج نكرده باشــيم به باشگاه محروممان هم هيچ گاه نظر نداشــتيم. خدا را شــكر ســالم كار كرديم مشــكلي هم نداريم. انشاءا... اين دوســتاني هم كه مشكل پيدا كردند، كارشــان درست شود. آنها زحمت كشيدند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.