مصدوميت بزرگترين ترس استقالليها

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

پر شدن ليست استقالل و وجود سه بازيكن اضافي، باعث شده بازيكنان اين تيم نگران كنار گذاشــته شدن از ليست منصوريان باشند. چهار بازيكن اســتقالل فعال در تمرينات گروهي شــركت ندارند و جداگانه زير نظر علي چيني فعاليــت ميكنند. در اردوي اســتقالل پادوانــي، مگويان و جباري همچنان مصدوم هستند و جدا از تيم تمرين ميكنند كه در اين بين ظاهرا مصدوميت جباري جديتر و البته مهمتر از بقيه اســت. ســرور جباروف هم كــه مدتي تمرين نداشــته و به تازگي به جمع آبيها ملحق شــده فعال در تمرينــات گروهي شــركت نميكند و مانند نفرات مصــدوم زير نظر چيني مشغول فعاليت است.

فرشــيد باقري هم مدتي اســت كه در تمرينات حضــور ندارد و دقيقا مشــخص نيست در چه ســطحي از آمادگي قرار دارد و چه تمريناتي انجام ميدهد. آبيها بايد نام چند بازيكن را از فهرســت خود خارج كنند و ظاهرا همين نفرات جزو كانديداها هستند. مگويان شانس اول كنار گذاشتن است، جباري ممكن اســت به خاطر مصدوميت قراردادش ثبت نشود، جباروف به خاطر تعدد نفرات هم پســتي ممكن اســت به طور قرضي راهي تيمي ديگر شود، پادواني در صورت بازگشت رابسون ميتواند گزينه ترك موقت باشد و البته اين خطر، كريمي و ابراهيمي مصدوم و البته باقري را هم تهديد ميكند و شايد به همين دليل فعال از او خبري نيست!

نكته مهم اينجاســت؛ مصدوميت هــر بازيكني در مقطع فعلي ميتواند او را از ليســت منصوريان خارج كند و به همين دليل، بازيكنان استقالل در حال حاضر به شــدت نگران اين موضوع هستند. بخصوص كه كنار گذاشتن ديگر مصدومان استقالل براي اين تيم كم هزينهتر از كنار گذاشتن ابراهيمي و جباري خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.