نگاه مغموم فرشيد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

يكي از چهرههاي اســتقالل در فصل شانزدهم بدون شك فرشيد اسماعيلي بود. فرشيد در روزهايي كه منصوريان خطر كنار رفتن از استقالل را بيخ گوش خود احساس ميكرد، عصاي دســت او شد و نبودش در بازيهاي اســتقالل كامال به چشم ميآمد، نمونــه بارز آن هم بازي برگشــت با العين بود اما در شــرايطي كه اســماعيلي يكي از بهترينهاي اســتقالل بود در پســت او اســتقالل بيشــترين خريد را داشت تا كار براي او سخت شود.

ايــن روزها وقتــي عكــس تمرينات استقالل منتشر ميشود نگاه مغموم فرشيد نشــان ميدهد كه او از شرايط فعلي اصال راضي نيســت. بــه طور حتــم منصوريان بازيكنــان پرادعاي اين پســت را نميتواند روي نيمكت بنشاند.

شــايد شــرايط به گونهاي پيش برود كه اســماعيلي به رغم تمــام تواناييهايي كــه دارد امــا از گردونه رقابــت به دليل مصلحتهاي باشــگاه كنار برود و مترصد لغزش هم پســتيهايش باشد. فصل پيش كه منصوريــان خود را پرچمدار جوانگرايي نشان ميداد شايد اگر آن اتفاقات نميافتاد هرگز جوان ترها را وارد ميدان نميكرد و با جذب بازيكناني كه ميانگين سني شان باال است نشــان داد كه چندان هم گرايشي به جوانگرايي نــدارد. حداقل بازيهاي ابتداي فصل بازيكناني نظير فرشــيد اســماعيلي پشت خط بازيكنان نامي و پر آوازه ميمانند تا شايد در صورت تكرار اتفاقات فصل پيش وارد گردونه رقابت شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.