رضايت آبیها از قرعه ليگ برتر

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

قرعه استقالل در ليگ هفدهم رضايت مســووالن و هــواداران اين تيــم را در پي داشته است.

منصوريان در مصاحبهاي مدعي شــد كه بــراي او و تيمش فرقــي نميكند كه برنامه بازيهاي استقالل چگونه خواهد بود اما به نظر ميرسد قرعه خوب باعث شده تا ســرمربي استقالل خودش را نسبت به اين برنامه بيتفاوت نشــان دهد. بررسي برنامه بازيهاي اين تيم در ليگ هفدهم نشــان ميدهد كه آبيها حــق دارند از اين قرعه راضي باشند.

در 5 هفتــه اول، اســتقالل از جمــع تيمهــاي باالنشــين فصــل قبــل فقط با تراكتورســازي روبهرو خواهد شــد. تيمي كــه در ليگ هفدهــم در انتظــار يكي از ســختترين و بحرانيترين فصلهاي اخير خود است. از اين 3 بازي 5 بازي با ميزباني اســتقالل برگزار ميشــود. نكته جالب در برنامه بازيهاي اســتقالل اين اســت كه آبيهــا در 3 بــازي اول خود بــا تيمهايي روبهرو ميشــوند فصل گذشته در تهران به آنها باخته بودند!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.