جشنواره هافبكها در استقالل

لید: به بازیکناني كه قابلیت بازي در پست هافبك میاني (هافبك دفاعي و هافبك بازیساز) را دارند توجه كنید. تا چشم كار ميكند در استقالل بازیکناني دیده ميشــوند كه قابلیت بازي در این دو پست را دارند. علیرضا منصوریان چنان دورش را شلوغ كرده كه براي انتخاب تركیب اص

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ترافيك پر حجم اســتقالل در خط مياني به بحث روز بدل شــده و پرسشي كه جوابش بي پاسخ مانده اين است كه عليرضا منصوريان با چــه تدبيري ميتواند بازيهــا را ميان اين 8 بازيكن تقســيم كند؟ اگــر فرض را بر بازي اســتقالل بــا روش 4-٢-3-١ بگيريم قدري كاربراي انتخــاب هافبكهاي دفاعي ســهل ميشود و كادر فني استقالل ميتواند از ميان چهار گزينهاي كه براي اين پست وجود دارد، ٢ نفر را در تركيب اصلي قرار دهد.

البتــه تا وقتي اميد ابراهيمي به شــرايط ايدهآل برســد انتخاب براي منصوريان آسانتر هم خواهد بود اما مشــكل اساســي از زماني شــروع ميشود كه همه هافبكهاي دفاعي در آمادگي كامل قرار داشــته باشند و منصوريان بخواهد دو نفر از ميان آنها را گزينش كند.

گفتيم كه با انتخاب روش فوق قدري كار منصوريان و همكارانش براي تقسيم بازي ميان هافبكهاي دفاعي ســهل ميشود اما مصائب منصوريان زماني رو به فزوني خواهد گذاشــت كه او تصميم به بازي با روش ديگر بگيرد.

براي مثال بخواهد با سيستم چهار هافبك لوزي بــازي كند كه در اين حالت يك هافبك دفاعــي در ميدان حضور خواهد داشــت، يك هافبك بازيســاز كه بايد يكي باشــد از ميان جباري، جباروف، انصاري و اسماعيلي.

در واقــع منصوريــان با يــك چالش دو سويه هم ازسمت پســت هافبك دفاعي و هم از سوي هافبك بازيســاز مواجه خواهد شد و حتي اگر فرض را بر اين بگيريم كه ٢ تعويض از 3 تعويض براي اين ٢ پســت كنار گذاشته شــود، باز هم تعداد قابــل توجهي از بازيكنان بيرون مينشينند كه اين وضعيت در دراز مدت ميتواند منصوريان را تحت فشار قرار بدهد.

چرخش‌روي‌سيستم‌چرخشي

يكي از راه حلها براي حفظ چنين تيمي بازي با روش چرخشي است.

انتخابي كه گاه ممكن اســت تيمي را به سوي فنا و نابودي ببرد و گاه ممكن است تيمي را به موفقيتهاي چشمگير برساند. كاميابي در اين روش مستلزم مديريت صحيح بازيكنان از سوي كادرفني و باشگاه است. در واقع اين دو عامــل ميتوانند مانع از بروز ناراحتي بازيكنان در زمان نيمكت نشــيني شوند و با ارائه داليل مســتدل آنها را به بازي در آيندهاي نه چندان دور اميدوار نگه دارند.

راهــكاري كــه ميتواند انتخــاب چنين مسيري را به موفقيت نزديكتر كند اين است كه مديريت باشگاه اســتقالل حقوق بازيكنان

راهکاري كه ميتواند انتخاب چنین مسیري را به موفقیت نزدیكتر كند این است كه مدیریت باشگاه استقالل حقوق بازیکنان را سروقت پرداخت كند تا آنها كه در تركیب قرار نميگیرند الاقل دلخوش به پرداختيهاي سروقت باشگاه باشند.

را ســروقت پرداخت كند تا آنهــا كه در تركيب قرار نميگيرند الاقــل دلخوش به پرداختيهاي سروقت باشگاه باشند.

پول عاملي است كه در اين شرايط بسيار به كمك تيمهايي ميآيد كه از تعدد بازيكن ســود ميبرند و مديران باشگاه استقالل اگر ميخواهند با چنين تيمي به مشــكل نخوردند و منصوريان در جاده موفقيت گام بردارد بايد فكري اساســي و آينده نگرانه در راستاي تامين بودجه باشگاه و پرداخت به موقع آن به بازيكنان داشته باشند.

مديــران اســتقالل نبايد اين عامــل را در راســتاي موفقيــت ناديــده بگيرنــد و كوچك بشــمارند. تاميــن اعتبار الزم تــا پايان فصل و پرداختهاي دقيق صبر نيمكتنشينها را بيشتر خواهد كرد.

از‌اين‌8‌نفر‌هيچ‌كدام‌بازيكن‌كنار‌نيستند

اميد نورافكن، روزبه چشمي، فرشيد باقري، جابر انصــاري، فرشــيد اســماعيلي، جباروف، مجتبي جبــاري، اميد ابراهيمــي؛ هيچ يك از ايــن 8 بازيكن قابليت بازي در پســت گوش يا هافبكهاي كنــاري را ندارند در حالي كه هيچ روشي در فوتبال وجود ندارد كه خود را بي نياز از بازيكنان كناري بداند. اســتقالل فصل هفدهم بــه احتمال فراوان با روش 4-٢-3-١ يا 4-4-٢ بازي خواهد كرد كه در هر سيستم بايد بازيكناني با اين خصوصيات درميدان حضور داشته باشند.

به احتمال فراوان يكــي از بالهاي كناري استقالل داريوش شــجاعيان خواهد بود و يكي ديگر حسن بيت سعيد. در تمرينهاي استقالل ديده شده كه منصوريان در بازي با روش نخست از شــجاعيان و بيت ســعيد بهعنوان گوشهاي چپ و راســت بهره گرفته اســت. اگر سيســتم چهار هافبك هم به كار گرفته شــود منصوريان ناچار اســت بازيكناني به غير از اين 8 نفر را در پســت هافبك راســت يا هافبك چپ قرار دهد كه شــانس بازيكناني همچون خسرو حيدري و يعقوب كريمي بيشتر ميشود.

حتي ممكن اســت بــاز هم قرعــه به نام شــجاعيان بيفتــد و در آينده نيز با بازگشــت محســن كريمي قطعــا اين بازيكــن هم براي پستهاي كناري مورد استفاده قرار ميگيرد.

دفاع‌چپ‌و‌مهاجم‌نوك‌با‌كمترين‌مدعي

خط به خط كه اســتقالل را آناليز ميكني به اين نتيجه ميرســي كه در هر پســت تعداد قابل توجهي بازيكن وجود دارد كه همگي مدعي حضور در تركيب اصلي هستند.

در اين اســتقالل پر بازيكن اما دو پســت وجــود دارد كه نســبت به نقاط ديگــر زمين با ترافيــك كمتري مواجه اســت. اين دو پســت شــامل دفاع چپ و مهاجم نوك اســت كه براي هر يك دو گزينه را در خود دارد. به نظر ميرسد بازيكنان اين دو پســت يعني ميــالد زكيپور، يعقوب كريمي، سجاد شهباززاده و علي قرباني با آرامش بيشتري در قياس با ديگر بازيكنان فصل را به پايان برسانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.