قرارداد جباری بعد از آزمايش پزشكی ثبت میشود

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

هافبك بازيســاز استقالل همچنان تمرينات خود را بــه صورت اختصاصي پيگيــري ميكند تا شــرايط حضور در تمرين گروهــي را پيدا كنــد. مجتبي جباري بعد از بازي درون تيمي استقالل شرايط حضور در تمرين گروهي را ندارد و در اين روزها وزنــه ميزند و تنها دور زمين ميدود تا بتواند شرايط حضور در تمرين گروهي را پيدا كند. گفته ميشود زانوي جباري ورم شديد دارد و به همين دليل هم است كه او نميتواند در تمرين گروهي شركت كند و فعال زير نظر علي چيني به صــورت اختصاصي دور زمين ميدود.

جباري اگر آماده باشد ميتواند براي اســتقالل يك مهره تاثيرگذار باشد و به همين دليل كادرفني اين تيم در تالش هســتند تا او را هرچه زودتر به شرايط آرماني برســانند. منصوريان مدعي شد قرارداد جباري بعد از آزمايش پزشــكي نهايي ميشود و بايد ديد آيا او ميتواند مجوز حضور در اين تيم را كسب ميكند يا نه. مصدوميت جباري اين روزها سوژه رسانهها است و اينطور كه گفته ميشود شايد همين مصدوميت باعث جدايي او از استقالل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.