جلسه ابراهيمي با افتخاري

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

اميد ابراهيمي ظهر ديروز جلسهاي با مديرعامل باشــگاه اســتقالل برگزار كــرد. هافبــك مصــدوم اســتقالليها كــه تمرينــات پيش فصل ايــن تيم را از دســت داده و ايــن روزهــا در تهران دوران نقاهــت خود را ســپري ميكند، ظهر ديروز به باشــگاه اســتقالل رفت. ابراهيمــي به دليــل مصدوميتي كه در اواخر ليگ دچار آن شــد، هفته گذشته عضلــه مصدوم خود را بــه تيغ جراحان سپرد و احتماال 4-3 هفته ابتدايي ليگ را از دســت ميدهد. اين جلسه بيش از 60 دقيقــه به طول انجاميــد و هافبك آبيها مطالبات و خواســتههاي خود را در جلسه با مديرعامل مطرح كرد. يكي از خواستههاي منصوريان در اتمام ليگ شانزدهم تمديد قرارداد با ابراهيمي بود. منصوريــان اين طور تصــور ميكرد كه ابراهيمي براي ماندن شرط داشته باشد اما اين بازيكن چون مصدوم بود و بيشتر ذهنش درگير هميــن مصدوميت خود بود خيلي زود پاي ميز مذاكره نشســته و رضايــت داد در اســتقالل بماند. البته ابراهيمي بعد از اينكه در اســتقالل ماند تحت عمل جراحي قرار گرفت و به گفته پزشكان دو ماهي نميتواند تمرين كند. ابراهيمي كه براي مداوي خود در تهران مانده و با اســتقالل به ارمنستان نرفته ديروز به دفتر افتخاري رفت و با او درباره مطالباتش صحبت كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.